Rajoitetun ajan tarjous:
 • 00

  P.

 • 00

  T.

 • 00

  Min.

 • 00

  Sek.

1+1 CAPRISETTE- & PARALLEL-kahvit
Toinen samanlainen pakkaus lahjaksi.
 1. Käsitteet
  1. Myyjä – Kahvikaver OY y-tunnus 2823841-6
  2. Ostaja – Myyjältä tavaraa ostava täysi-ikäinen luonnollinen henkilö ja alaikäinen (14-18-vuotias) luonnollinen henkilö, jolla on olemassa vanhempien tai holhoojien suostumus (paitsi tapauksessa, että alaikäinen hallitsee omia tulojaan itsenäisesti), oikeushenkilö tai mainittujen henkilöiden valtuuttama edustaja;
  3. Säännöt – Kaupanteon Säännöt, jotka säätävät Ostajan ja Myyjän keskinäiset suhteet, oikeudet ja vastuun;
  4. Sopimus – kaupanteon yhteydessä Ostajan ja Myyjän välillä solmittava sopimus;
  5. Verkkokauppa – Myyjän kotisivut/nettikauppa (KahviKaveri.fi), jonka avulla tunnistetaan Ostaja, hänen tilauksensa, yhteystietonsa, tiedot maksamisesta ja toimituksesta;
  6. Tilaus – Ostajan ostettavien tavaroiden luettelo.
 2. Yleiset säädökset
  1. Nämä Säännöt ovat osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja, joka säätää Ostajan ja Myyjän oikeudet, velvollisuudet, tavaroiden oston ja niistä maksamisen ehdot, tavaroiden toimittamisen ja palauttamisen järjestyksen, osapuolten vastuun sekä muut tavaroiden kauppaan liittyvät säädökset Myyjälle tavaraa ostettaessa.
  2. Ostaja, joka esittää Myyjälle Tilauksen, on tutustumaan näihin Sääntöihin ja vakuuttamaan, että on niihin tutustunut silloin, kun hän esittää tiedot, joita tarvitaan Sopimuksen solmimiseen ja Tilauksen toimittamiseen.
  3. Myyjällä on oikeus muuttaa Sääntöjä koska tahansa ottaen huomioon lainsäädännössä säädetyt vaatimukset. Ostajalle tiedotetaan Sääntöjen muutoksista verkkokaupan kautta.
 3. Sopimuksen solmimishetki
  1. Sopimus Ostajan ja Myyjän välillä katsotaan solmituksi siitä hetkestä alkaen, jona:
   1. Ostaja laatii tilauksen verkkokaupassa, esittää tiedot, joita tarvitaan Sopimuksen solmimisessa ja tilauksen toimittamisessa ja klikkaa linkkiä “Ostan“;
   2. Ostaja, ostaessaan puhelimitse, esittää Myyjälle tiedot, joita tarvitaan Sopimuksen solmimisessa, Tilauksen laatimisessa ja toimittamisessa;
   3. Ostaja esittää Tilauksen ja asiakirjat, joita tarvitaan leasing-yrityksen tarjottavan luottosopimuksen solmimiseen.
 4. Ostajan oikeudet
  1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaraa Myyjältä noudattamalla seuraavia Sääntöjä.
  2. Ostajalla on oikeus luopua kauppasopimuksesta ja palauttaa tavara. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan tästä Myyjälle kirjallisesti, mainitsemalla tavaran/tavarat, joka/jotka halutaan palauttaa ja tavaran palautuksen syyn. Sopimuksesta vetäytymisoikeuden perusteella kuluttaja voi palauttaa verkkokaupasta ostetun tavaran 14 (neljäntoista) päivän kuluessa.
  3. Ostaja voi käyttää Sääntöjen kohdassa 4.2 säädettyä oikeutta vain siinä tapauksessa, että tavaraa ei ole vahingoitettu eikä pilattu, tavaran ulkonäkö ei ole merkittävästi muuttunut ja sitä ei ole käytetty.
  4. Mikäli Ostaja ostaa Myyjältä tavarakokonaisuuden ja käyttämällä Sääntöjen kohdassa 4.2. säädettyä oikeutta haluaa luopua jostakin tavarasta (tavaroista), on Ostaja velvollinen palauttamaan Myyjälle koko tavarakokonaisuuden. Mikäli vähintään yksi kokonaisuuden osista ei vastaa Sääntöjen kohdassa 11.3. säädettyjä vaatimuksia, Myyjällä on oikeus kieltäytyä palautettavan tavarakokonaisuuden vastaanottamisesta.
 5. Ostajan velvollisuudet
  1. Ostaja on velvollinen maksamaan tavaroista ja ottamaan ne vastaan näissä Säännöissä säädetyssä järjestyksessä.
  2. Ostaja, joka suorittaa oston verkkokaupasta, sitoutuu noudattamaan näitä Sääntöjä ja muita ehtoja, jotka on esitetty verkkokaupassa ja Suomen tasavallan lainsäädännössä.
 6. Myyjän oikeudet
  1. Myyjällä on oikeus oman harkintansa mukaan vahvistaa Tilauksen summa, jonka osalta Ostajan Tilauksen toimitus suoritetaan ilmaiseksi. Tämän summan määrä on merkitty Myyjän toimitusehtoihin.
  2. Mikäli Ostaja yrittää vahingoittaa verkkokaupan toiminnan vakautta ja turvallisuutta tai laiminlyö velvollisuuksiaan, on Myyjällä oikeus viipymättä ja varoituksetta rajoittaa tai keskeyttää verkkokaupan käyttöoikeus.
  3. Mikäli Ostaja valitsee Sääntöjen kohdassa 8.1.3. säädetyn maksutavan – käteisellä tavaran toimituksen yhteydessä, Myyjä ottaa Ostajaan yhteyttä tämän merkitsemillä yhteystiedoilla, mikäli tilauksen täytössä on aiheutunut epäselvyyksiä. Myyjä voi Ostajalle ilmoittamatta mitätöidä tilauksen siinä tapauksessa, että Myyjän ei onnistu saada Ostajaan yhteyttä 3 (kolmen) työpäivän aikana.
  4. Myyjällä on oikeus perua kauppa, jossei myyjä saa yhteyttä asiakkaaseen tämän jättämien epäselvien tilaus- tai yhteystietojen vuoksi. Myyjällä on oikeus perua tilaus ilmoittamatta siitä etukäteen ostajalle, jos ostaja ei ole yhteydessä myyjään kolmen (3) työpäivän kuluessa ja toimita tarvittavia tietoja.
  5.  Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus varaston virheellisyyksien, saatavuusongelmien tai verkkosivustovirheiden takia, joiden vuoksi ei voida sallia alkuperäisen tilauksen toimittamista tai tilauksen muuttamista yhdessä ostajan kanssa niin, että se sopii molemmille osapuolille (esim. ehdotettu vastaava tuote erivärisenä tai samankaltainen/vastaava malli). Myyjän on ilmoitettava kirjallisesti sähköpostilla tai puhelimitse ostajalle ennen kaupan peruuttamista ja huolehdittava mahdollisesta hyvityksestä, jos tilausta ei voida toimittaa. Myyjä ei ole vastuussa, eikä voi millään tavoin vaikuttaa hyvityksen käsittelyaikaan ostajan pankin, luottokorttitarjoajan tai ulkopuolisten maksupalvelutarjoajien puolesta.
  6. Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus, jos kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoaja suosittaa tai ehdottaa sitä maksutapahtuman tai suorituksen epävarmuuden vuoksi (vilpillisyys tai luottamuspula). Myyjä myöntää palautuksen samalla maksutavalla, jota käytettiin tilauksen maksamiseen ja ilmoittaa tästä ostajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Ostaja voi yrittää tilata uudestaan ​​muulla maksutavalla.
 7. Myyjän velvollisuudet
  1. Myyjä sitoutuu näissä Säännöissä ja verkkokaupassa säädetyin ehdoin antamaan Ostajalle mahdollisuuden verkkokaupan palveluiden käyttöön.
  2. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan Ostajan oikeutta henkilötietojen koskemattomuuteen ja käsittelemään Ostajan merkitsemiä tietoja henkilöstään vain Sääntöjen momentissa 12 ja Suomen tasavallan lainsäädännössä säädetyssä järjestyksessä.
  3. Myyjä sitoutuu toimittamaan Ostajan tilaamat tavarat tämän merkitsemään osoitteeseen Sääntöjen momentissa 9 säädetyin ehdoin.
  4. Mikäli Myyjällä ei ole mahdollisuutta merkittävien seikkojen vuoksi toimittaa tilattua tavaraa Ostajalle, on Myyjä velvollinen tarjoamaan vastaavan tai ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisen tavaran. Mikäli Ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan vastaavaa tai ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaista tavaraa, tulee Myyjän palauttaa Ostajalle maksetut rahat 3 (kolmen) työpäivän aikana, mikäli Ostaja on tavarasta jo maksanut.
  5. Mikäli Ostaja käyttää Sääntöjen kohdassa 4.2. säädettyä oikeutta ja jos Sääntöjen kohdassa 4.4. on olemassa ehto, tulee Myyjän palauttaa Ostajalle maksetut rahat 14 (neljäntoista) päivän kuluessa palautettavan tavaran saamispäivästä lukien.
 8. Tavaran maksamisjärjestys ja määräajat
  1. Ostaja voi maksaa tavarat yhdellä seuraavassa mainitulla tavalla:
   1. Sähköinen pankkitoiminta – se on ennakkomaksu Ostajan käyttämän sähköisen pankkitoimintajärjestelmän kautta. Mikäli tavarasta maksetaan tällä tavalla, tavarasta maksaminen toteutetaan sähköisessä pankkitoimintajärjestelmässä Ostajan Tilauksen mukaisesti. Ostaja siirtää rahat Myyjän valitseman pankin pankkitilille. Vastuu tietojen turvallisuudesta on tässä tapauksessa pankilla, koska kaikki rahatoiminnot tapahtuvat pankin sähköisessä pankkijärjestelmässä.
   2. Pankkisiirrolla – tämä on ennakkomaksu, kun Ostaja maksaa rahat pankkitililtään Myyjän pankkitilille esitetyn Tilauksen laskun perusteella.
   3. Käteisellä tavaran toimittamisen/vastaanottamisen yhteydessä – Ostaja maksaa tavarasta tavaran toimituksen/vastaanoton aikana tavaran toimittaneelle Myyjälle tai tämän valtuuttamalle edustajalle tai Myyjän fyysisissä kaupoissa.
   4. Kortilla Myyjän fyysisissä kaupoissa – Ostaja maksaa tavarasta ottaen tavaran vastaan Myyjän fyysisissä kaupoissa.
   5. Pankkisiirrolla tavaran toimittamisen jälkeen – Ostaja maksaa tavarasta tietyn ajanjakson aikana, josta hän sopii erikseen Myyjän kanssa ja allekirjoittaa erillisen yhteistyösopimuksen.
   6. Käyttäen leasing-yritysten tarjoamaa luottosopimusten solmimispalvelua – tämä on maksutapa, jossa Ostaja (luonnollinen henkilö) ja leasing-yritys solmivat sopimuksen tavaran ostamisesta Myyjältä.
 9. Tavaran toimitus ja vastaanotto
  1. Tavaraa tilatessaan Ostaja voi valita tavaran toimitustavan, ts. käyttää Myyjän valtuuttaman edustajan tarjoamaa tavaran toimituspalvelua tai ottaa tavaran vastaan Myyjän fyysisissä kaupoissa.
  2. Tavaran toimitus Ostajalle:
   1. Ostajan, joka valitsi Tilauksen laatimisen yhteydessä tavaran toimitustavan, tulee merkitä tarkka toimitusosoite.
   2. Ostaja sitoutuu ottamaan tavaran vastaan tai merkitsemään Tilauksen laatimisen aikana henkilön, joka ottaa tavaran vastaan. Mikäli Ostajalla (tai merkityllä toisella henkilöllä) ei ole mahdollista ottaa tavaraa vastaan ja tavara on toimitettu merkittyyn osoitteeseen ja nojautuen muihin Ostajan esittämiin asiakirjoihin, Ostajalla ei ole oikeutta esittää Myyjälle valituksia siitä, että tavara toimitettiin väärälle henkilölle.
   3. Tavaran toimittaa Myyjä tai hänen valtuuttamansa edustaja.
   4. Tavaran toimittamisen (kuljetuksen) maksu lasketaan Tilauksen koosta ja toimituksen sijainnista riippuen:
    1. Postin noutopiste: 3.99 €;
    2. Postin kotiinkuljetus: 9.99 €;
   5. Mikäli Ostaja haluaa, että tavara toimitetaan Suomesta pois, toimitusehdot tulee sopia erillisellä sopimuksella.
  3. Ostajan tai muun Tilauksen laatimisen yhteydessä merkityn henkilön tulee ottaa tavara vastaan Myyjän fyysisissä kaupoissa, kun Myyjä on vahvistanut, että Tilaus on jo valmis.
  4. Mikäli Ostaja esittää Tilauksen työpäivänä ennen kello 16.00, Myyjä tai hänen valtuuttamansa henkilö toimittaa tavaran 2-5 työpäivän kuluessa. Mikäli ilmenee häiriöitä tai tavarasta on puutetta, on Myyjä velvollinen viipymättä tiedottamaan Ostajalle mahdollisesta tavaran pidemmästä toimituskaudesta ja mikäli Ostaja suostuu siihen, Myyjä jatkaa Tilauksen täyttöä.
  5. Missään tapauksessa Myyjä ei vastaa tavaran viivästyneestä toimittamisesta, mikäli tavaraa ei toimiteta tai toimitetaan viivästyneenä Ostajan syystä tai Ostajasta johtuvien seikkojen vuoksi.
  6. Tavaran Ostajalle luovuttamisen aikana tulee Ostajan yhdessä Myyjän tai tämän valtuuttaman henkilön kanssa tarkastaa lähetyksen ja tavaran (tavaroiden) kunto ja allekirjoittaa lähetyksen luovutus- ja vastaanottoasiakirja. Sen jälkeen, kun Ostaja on allekirjoittanut lähetyksen luovutus- ja vastaanottoasiakirjan, katsotaan, että lähetys on luovutettu vaatimustenmukaisessa kunnossa, tavarassa ei ole vaurioita, joiden aiheutumisen syynä voisi olla valmistusvirhe ja että Tilaus (tavarat) on koottu oikein (ei esiinny puutteita, jotka voi todeta tavaran ulkoisen tarkkailun aikana). Mikäli Ostaja havaitsee, että lähetyksen pakkaus on vahingoittunut (rypistynyt, märkä tai muulla tavoin ulkoisesti vahingoittunut), tavara (tavarat) ovat vahingoittuneet ja/tai ilmenee vastaamattomuuksia tavaran (tavaroiden) kokoamisessa, tulee Ostajan merkitä se lähetyksen luovutus- ja vastaanottoasiakirjaan ja laatia Myyjän tai tämän edustajan läsnä ollessa vapaamuotoinen pöytäkirja lähetyksen ja/tai tavaran (tavaroiden) vaurioista/vastaamattomuudesta. Mikäli Ostaja ei suorita näitä toimenpiteitä, on Myyjä vapautettu vastuusta tavaran vaurioista, mikäli tällaisten vaurioiden syynä ei ole valmistusvirhe ja tavaran väärä kokoonpano, mikäli näitä vastaamattomuuksia voi huomata tavaran ulkoisen tarkkailun yhteydessä.
 10. Tavaran laatutakuu ja käyttökelpoisuuden määräaika
  1. Jokaisen Myyjän myytävän tavaran ominaisuudet on yleisesti merkitty jokaisen tavaran yhteydessä olevaan tavarankuvaukseen.
  2. Myyjä ei vastaa siitä, että verkkokaupassa olevan tavaran värisävy, muoto tai muu parametri ei vastaa tavaran todellista kokoa, muotoa ja värisävyä Ostajan käyttämän tietokonenäytön ominaisuuksien vuoksi.
  3. Myyjä antaa tietyille tavaralajeille tietyn ajan voimassaolevan esineiden laatutakuun, jonka konkreettinen voimassaoloaika ja muut ehdot on merkitty tämän tavaran kuvauksiin.
  4. Myyjän antama laatutakuu ei rajoita eikä vähennä kuluttajien oikeuksia, jotka on säädetty lainsäädännössä tavaran sopimattoman laadun tai palvelun osalta.
  5. Myyjä ei tarjoa tavaran takuuhuoltopalveluita vaan ohjaa jokaisessa konkreettisessa tapauksessa Ostajan takuupalvelua tarjoavaan keskukseen.
  6. Niissä tapauksissa, joissa lainsäädäntöön nojautuen konkreettiselle tavaralle on määrätty tietty käyttökelpoisuuden määräaika, on Myyjä velvollinen myymään sellaisen tavaran Ostajalle siten, että tällä olisi todellinen mahdollisuus käyttää sellaista tavaraa käyttökelpoisuuden määräajan loppuun saakka.
 11. Tavaroiden palautus ja vaihtaminen
  1. Myydyn tavaran puutteen korjataan, virheellinen tavara vaihdetaan ja palautetaan Suomen tasavallan Velvoiteoikeuslakiin nojautuen.
  2. Mikäli Ostaja haluaa palauttaa tavaran Sääntöjen kohdassa 11.1 merkityissä tapauksissa, tulee Ostajan kääntyä Myyjän puoleen ja esittää kirjallinen anomus tavaran palautuksesta. Tämä tulee tehdä Sääntöjen kohdan 4.2. mukaisesti.
  3. Tavaran palautuksen yhteydessä on tarpeen noudattaa seuraavia ehtoja:
   1. palautettavan tavaran tulee olla kunnollisessa alkuperäispakkauksessa (tätä kohtaa ei sovelleta, mikäli palautetaan virheellinen tavara);
   2. tavara ei saa olla Ostajan vahingoittama;
   3. tavaran myyntikelpoisen ulkonäön tulee olla tallella (vahingoittamaton etiketti, ehjä suojamuovi jne. Kohtaa ei sovelleta, mikäli palautetaan virheellinen tavara);
   4. palautettavan tavaran tulee olla samassa kokoonpanossa kuin se oli saadessa;
   5. tavaran palautuksen yhteydessä tulee esittää tavaran oston todistava asiakirja ja kirjallinen anomus tavaran palauttamisesta.
  4. Myyjällä on oikeus kieltäytyä Ostajan palautettavan tavaran vastaanottamisesta, mikäli Ostaja ei noudata tässä pykälässä säädettyä tavaran palautusjärjestystä.
  5. Ostaja voi itse viedä palautettavan tavaran Myyjän fyysiseen kauppaan merkittynä aukioloaikana tai lähettää sen käyttäen valitsemiaan lähettipalveluita. Siinä tapauksessa, että tavara palautetaan tukeutuen kohdassa 4.1.2. säädettyyn oikeuteen, tulee Ostajan maksaa tavaran palautuskustannukset. Mikäli palautetaan väärä ja/tai virheellinen tavara, Myyjä on velvollinen ottamaan tavaran vastaan ja vaihtamaan sen vastaavaan tavaraan. Mikäli Myyjällä ei ole vastaavaa tavaraa, sen tulee palauttaa Ostajalle tavarasta (tavaroista) maksetut rahat.
  6. Tavaran palauttaminen ja vaihtaminen tapahtuu Suomen tasavallan lainsäädäntöön ja verkkokaupan palauttamisen ja vaihtamisen sääntöihin nojautuen.
  7. Rahat palautetusta tavarasta maksetaan kaikissa tapauksissa pankkisiirrolla ja vain maksajan pankkitilille viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vetäytymisilmoitus on meille saapunut, sillä edellytyksellä, että olet saman määräajan kuluessa palauttanut tavaran.
 12. Henkilötietosuoja
  1. Tilauksen yhteydessä ostajan on annettava joitain henkilökohtaisia tietoja, joiden avulla myyjä voi tunnistaa ostajan, toimittaa tilauksen ja tarvittaessa ottaa yhteyttä ostajaan mahdollisista lisätiedoista tai (ostajan suostumuksella) käyttää mainittuja henkilökohtaisia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.
  2. Esittäessään Tilauksen Ostaja suostuu siihen, että hänen sähköpostiosoitteeseensa ja puhelinnumeroonsa lähetetään tiedotusluonteisia ilmoituksia, jotka ovat tarpeen tilauksen täyttämiseksi.
  3. Ostajan, joka haluaa ettei hänen sähköpostiosoitettaan tai puhelinnumeroaan enää käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta myyjälle.
  4. Myyjä vakuuttaa, että Ostajan merkitsemiä henkilötietoja käsitellään ainoastaan tavaraa ostettaessa Myyjältä ja suoramarkkinointitarkoitukseen (pl. mikäli Ostaja ilmoittaa sääntöjen kohdassa 12.3 säädetyssä järjestyksessä, että hän ei halua henkilötietojensa käyttämistä suoramarkkinointitarkoitukseen). Myyjä sitoutuu pidättymään julkistamasta Ostajan henkilötietoja sivullisille henkilöille, paitsi Myyjän liikekumppaneille, jotka tarjoavat tavaran toimitukseen tai muita Ostajan tilauksen vaatimustenmukaiseen täyttöön liittyviä palveluita. Kaikissa muissa tapauksissa voi Ostajan henkilötietoja julkistaa sivullisille vain Suomen tasavallan lainsäädännössä säädetyssä järjestyksessä.
  5. Henkilötietoja, joita Ostaja käyttää suorittaessaan pankkimääräyksiä credit- tai debit-tileiltään Myyjälle pankkijärjestelmissä, käsitellään turvallisesti käyttäen turvallisen yhteyden SSL (engl. Secure Socket Layer) sertifikaatteja. Koko vastuu näistä henkilötiedoista on pankilla, jonka palveluita Ostaja käyttää.
  6. Ostajalla on tietosubjektina oikeus saada tietoa siitä, miten hänen henkilötietojaan käsitellään, korjata niitä, poistaa tai olla suostumatta niiden käsittelyyn.
  7. Jotta Ostajalla olisi mahdollisuus tehdä ostoksia täysiarvoisessa verkkokaupassa, Myyjä syöttää Ostajan tietokoneeseen (laitteeseen) tietoa – evästeitä. Syötettyjä tietoja Myyjä käyttää Ostajan todentamiseen entisenä verkkokaupan vierailijana, tiedon säilyttämiseen ostoskoriin laitetusta tavarasta, tietojen keräämiseen kotisivun vierailujen määrästä. Ostajalla on mahdollisuus tarkastaa, millaista tietoa (evästeitä) Myyjä on syöttänyt ja hän voi poistaa osan evästeistä tai kaikki syötetyt evästeet. Ostajalla on samoin oikeus olla suostumatta siihen, että tietoa (evästeitä) syötetään ja käytetään hänen tietokoneessaan (laitteessaan), mutta siinä tapauksessa jotkut verkkokaupan toiminnot saattavat olla Ostajan tavoittamattomissa. Ostaja, hyväksyessään Säännöt, suostuu siihen, että hänen tietokoneeseensa (laitteeseensa) syötetään tietoa. Tämän suostumuksen Ostaja voi koska tahansa mitätöidä muuttamalla verkkoselaimensa säätöjä tai kääntymällä Myyjän puoleen.
  8. Kaikenlainen anomus tai määräys, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn, tulee Ostajan esittää Myyjälle kirjallisesti. Myyjä, saadessaan Ostajalta tällaisen anomuksen tai määräyksen, lähettää Ostajalle viimeistään 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa kirjallisen vastauksen.
  9. Mikäli Ostaja ei hyväksy tässä Sääntöjen pykälässä esitettyjä henkilötietojen suojaa koskevia säädöksiä, hän menettää oikeuden käyttää verkkokaupan palveluita.
 13. Vastuu
  1. Ostaja vastaa täydellisesti esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Ostaja ei esitä tarkkoja henkilötietoja, Myyjä ei ole vastuussa siitä aiheutuvista seurauksista ja sillä on oikeus vaatia, että Ostaja korvaa välittömän vahingon.
  2. Ostaja vastaa toiminnoista verkkokaupan käytön aikana.
  3. Myyjä vapautetaan kaikenlaisesta vastuusta niissä tapauksissa, joissa vahinko aiheutuu sen vuoksi, että Ostaja ei ole noudattanut Myyjän suosituksia ja on laiminlyönyt omia velvollisuuksiaan eikä ole tutustunut näihin Sääntöihin siitä huolimatta, että hänelle annettiin mahdollisuus siihen.
  4. Mikäli Myyjän verkkokaupassa on viitteitä muiden yritysten, järjestöjen tai henkilöiden internet-sivustoille, Myyjä ei vastaa niissä olevasta tiedosta tai suoritettavasta toiminnasta, ei hallinnoi eikä valvo näitä sivustoja eikä yrityksiä eikä edusta henkilöitä.
  5. Myyjä ei vastaa Ostajan ja Myyjän liikekumppanien, joiden palveluita Ostaja tilaa, välisten velvollisuuksien vaatimusten mukaisesta täytöstä.
  6. Syyllisen osapuolen tulee korvata toiselle osapuolelle aiheutettu välitön vahinko.
 14. Loppusäännökset
  1. Nämä säännöt on laadittu Suomen tasavallan lainsäädäntöön nojautuen.
  2. Näiden sääntöjen perusteella syntyviin suhteisiin sovelletaan Suomen tasavallan lainsäädäntöä.
  3. Kaikki näiden sääntöjen noudattamisesta seuraavat kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, kiistat ratkaistaan Suomen tasavallan laeissa säädetyssä järjestyksessä.