1. Koncept 
  1. Säljare – Kahvikaveri AB företags-ID: 2823841-6
  2. Köpare – Den som köper från säljaren måste vara en myndig person och en minderårig  (14-18 år) person som har förälders eller vårdnadshavares samtycke (Bortsett från om  minderåringen förvaltar sin egna inkomst självständigt), juridisk person eller en  auktoriserad representant för de ovanstående nämnda;
  3. Regler – Handelsreglerna som styr förhållandet mellan Köparen och Säljaren,  rättigheter och skyldigheter;
  4. Avtal – ett avtal mellan Köparen och Säljaren i samband med försäljning;
  5. Onlinebutik – Säljarens webbsida/onlinebutik (Kahvikaveri.fi), genom detta identifieras  Köparen, dennes beställning, kontaktuppgifter, betalnings- och leveransinformation;
  6. Beställning – Lista över varor som skall köpas av Köparen.
 2. Allmänna handlingar
  1. Dessa villkor är ett juridiskt dokument som är bindande för parterna, som reglerar  Köparens och Säljarens rättigheter, skyldigheter, villkor för köp och betalning för  varorna, varornas leverans och retur ordning, parternas ansvar samt bestämmelser för  andra produkter i butiken, vid köp till säljaren.
  2. Köparen, som lägger en beställning till Säljaren, har bekantat sig med dessa villkor och  samtyckt att hen har läst igenom informationen, när hen har skickat in information  som krävs för att binda ett Kontrakt och för att Beställningen skall läggas.
  3. Säljaren har rätt att ändra Villkoren när som helst, med förbehåll för lagens angivna  krav. Köparen kommer att informeras om ändringar för Villkor via onlinebutiken.
 3. Momentet för bindning av kontrakt
  1.  Ett avtal mellan Köparen och Säljaren ska anses ha ingåtts från och med den dag då:
   1. Köparen lägger en beställning i onlinebutiken, skickar in sina uppgifter som  behövs för att binda ett Kontrakt och göra en beställning och klicka på länken  “Köp”;
   2. När Köparen gör ett telefonköp, skickas uppgifter in till Säljaren, som behövs för  att binda ett Kontrakt, förbereda och leverera en Beställning;
   3. Köparen presenterar Beställningen och de dokument som behövs för att binda  ett kreditavtal som leasingbolaget erbjuder.
 4. Köprättigheter/Villkor 
  1. Köparen har rätt att köpa varor från Säljaren genom följande regler.
  2. Köparen kan endast använda sig av Villkor enligt avsnitt 4.2 om produkten inte är  skadad eller försämrad, utséendet inte har ändrats och produkten är oanvänd.
  3. Ostaja voi käyttää Sääntöjen kohdassa 4.2 säädettyä oikeutta vain siinä tapauksessa, että tavaraa ei ole vahingoitettu eikä pilattu, tavaran ulkonäkö ei ole merkittävästi muuttunut ja sitä ei ole käytetty.
  4. Om Köparen köper hela varan från Säljaren och använder rätten till att returnera  produkten (produkter) under punkt 4.2 i Villkor, är hen skyldig att returnera hela varan.  Om det fattas så lite som en del av hela helheten och inte motsvarar Villkoren under  punkt 11.3, har Säljaren rätt till att neka returneringen av hela varan.
 5. Köparplikt
  1. Köparen är skyldig till att betala och ta emot varorna i dessa villkor i föreskriven  ordning.
  2. Köparen som köper via onlinebutiken åtar sig att följa dessa och andra Villkor som  anges i onlinebutiken och i Finlands lagstiftning.
 6. Säljarens rättigheter
  1. Säljaren har rätt till att, efter egen tanketid, bekräfta om Beställningens belopp tillåter  gratis leverans. Detta beloppet är markerat i Säljarens leveransvillkor.
  2. Om Köparen försöker sabotera onlinebutikens funktion och säkerhet eller misslyckas  med att följa sina skyldigheter, har Säljaren rätt till att dröja och utan förvarning  begränsa eller avbryta åtkomst till onlinebutiken.
  3. Om Köparen väljer betalningsmetoden under punkt 8.1.3 – kontaktbetalning i samband  med leverans av varan, har Säljaren rätt till att kontakta Köparen på de uppgifter som är  inlämnade, ifall det skulle vara ifyllt oklart om leverans. Säljaren kan avbryta  beställningen utan förvarning till Köparen, ifall Köparen inte nås inom 3 (tre)  arbetsdagar.
 7. Säljarens ansvar
  1. Säljarens binder sig till dessa Villkor och de villkor i onlinebutiken som tillåter Köparens  användning av e-handelstjänster.
  2. Säljaren binder sig till att respektera Köparens rätt integritet för personuppgifter och  behandling av personlig information, endast i den ordning som anges under Villkor 12  och Finlands lagstiftning.
  3. Säljaren binder sig till att leverera de produkter Köparen har beställt, till den angivna  adressen, enligt Villkoren under punkt 9.
  4. Om Säljaren inte ha möjlighet att leverera beställda varor till Köparen pga. signifikanta  själ, är Säljaren skyldig till att erbjuda en liknande vara eller en vara med liknande  egenskaper. Om Köparen nekar mottagning av en liknande vara eller en vara med  liknande egenskaper, behöver Köparen återbetala de pengar som betalats in inom 3  (tre) arbetsdagar, ifall Köparen reda har betalat för varan.
  5. Om Köparen använder rätten under punkt 4.2 och villkoren under punkt 4.4, behöver  Säljaren återbetala de pengar som betalats in inom 14 (fjorton) dagar från dagen den  returnerade varan har mottagits.
 8. Betalningsorder och tidsgränser 
  1. Köparen kan betala för varorna på något av de följande alternativen:
   1. Elektronisk bank – det är en förskottsbetalning som används av Köparen  genom det elektroniska banksystem. Om varan betalas på detta sätt, betalas  varan via det elektroniska banksystemet enligt Köparens Beställningar.  Köparen överför pengar till Säljarens valda banks bankkonto. I detta fall ligger  ansvaret för säkerheten av information hos banken eftersom alla transaktioner  sker via bankens elektroniska banksystem.
   2. Banköverföring – detta är en förskottsbetalning när Köparen betalar från sitt  konto till Säljarens bankkonto, baserat på en faktura för en beställning som  placerats.
   3. Kontanter i samband med leverans/mottagande av vara – Köparen betalar för  varan vid leverans/mottagande av vara, till Säljaren som levererat varan eller till  hens auktoriserade representant eller till Säljaren i en fysisk butik.
   4. Med kort i Säljarens fysisk butik- Köparen betalar för varan vid mottagande av  vara i Säljarens fysiska butik.
   5. Pankkisiirrolla tavaran toimittamisen jälkeen – Ostaja maksaa tavarasta tietyn  ajanjakson aikana, josta hän sopii erikseen Myyjän kanssa ja allekirjoittaa  erillisen yhteistyösopimuksen.
    Banköverföring efter leverans av vara – Köparen betalar för varan under den  period som hen har kommit överens om med Säljaren och signerat ett separat  partnerskapsavtal.
   6. Användning av ett leasingbolags erbjudna kreditavtalstjänst – detta är en  betalningsmetod där Köparen (en fysiskt person) och ett leasinbolag binder ett  avtal vid köp av vara från Säljaren.
 9.  Leverans och mottagande av varor
  1. Vid beställning av varor kan Köparen välja alternativ för leverans, dvs. använda Säljarens  auktoriserade erbjudna leveransservice eller ta emot varan i Säljarens fysiska butik.
  2. Leverans av vara till Köparen:
   1. Köparen, som valt leveransalternativ vid Beställning, behöver ange den exakta  leveransadressen.
   2. Köparen åtar sig att ta emot varan eller nämna under Beställningen, personen  som ska ta emot varan. Om Köparen (eller den nämnda personen) inte har  möjlighet att att ta emot varan och varan är levererad till den markerade  adressen och baserat på Köparens andra dokument, har Köparen inte rätt till  att presentera klagomål till Säljaren angående fel leverans till fel person.
   3. Varan levereras av Säljaren eller hens auktoriserade representant.
   4. Leveransavgift (transport) beräknas efter Beställningens storlek och  leveransplats:
    1. Gratis – om kundvagnens belopp överstiger 49,99€;
    2. 14,99€ – om kundvagnens belopp är under 50€;
   5. Om Köparen vill att varan levereras utanför Finland, behöver leveransvillkoren  omfattas av ett separat avtal.
  3. Köparen eller personen som utsetts vid tidpunkten för beställningen skall ta emot  varan i Säljarens fysiska butik, när Säljaren har bekräftat att Beställningen redan är  fullständig.
  4.  Om Köparen lägger en beställning på en arbetsdag innan kl 16:00, kommer Säljaren  eller hens auktoriserade representant leverera varan inom 2-5 arbetsdagar. Om det  uppstår problem eller om varan inte finns i lager, är Säljaren skyldig att meddela  Köparen om leveransförsening och om Köparen går med på det skall Säljaren fortsätta  ifyllning av Beställningen.
  5. Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för försenad leverans om varorna inte  levereras eller levereras försent pga. Köparens skäl eller omständigheter pga. köparen.
  6. Vid leveransen av varorna till Köparen ska Köparen åtföljas av Säljaren och hens  auktoriserade representant, säkerställa leveransen och varans (varornas) skick och  underteckna leverans- och mottagningsdokumentet. Efter att Köparen har  undertecknat leverans- och mottagningsdokumentet, anses det att försändelsen har  levererats i rätt skick, att varorna inte har skadats pga. tillverkningsfel och att  Beställningen (varor) är korrekt monterade (inga fel kan identifieras). Om Köparen  upptäcker att försändelsens förpackning är skadat (skrynklig, våt eller på något annat  sätt skadat utanpå), varan (varorna) är skadade och/eller brist på föremål för montering  av varan (varorna), ska Köparen markera detta på försändelsens leverans- och  mottagningsdokument och formulera till Säljaren eller hens auktoriserade  representant, på hens närvarande fri formerade protokoll, om försändelsens och/eller  varans (varornas) skador/brist på föremål. Om Köparen inte gör detta, kommer Säljaren  friges från ansvaret av varans skador, ifall orsaken inte är tillverkningsfel och varans  felaktiga montering, förutsatt att sådana brister kan observeras under extern  säkerställning av varorna.
 10. Garantitid för kvaliteten och användbarhet
  1.  Egenskaperna för varje produkt som säljs av säljaren är vanligtvis märkta med  produktbeskrivning på varje produkt.
  2. Säljaren ansvarar inte för om varans färgnyans, form eller annan parameter inte  motsvarar varans riktiga storlek, form och färgnyans pga. egenskaperna på  datorskärmen som används av Köparen.
  3. Säljaren ger utvalda typer av produkter, en visstidsgaranti för produktens kvalitet, exakt  varaktighet och andra villkor som är markerade på produktbeskrivningen.
  4. Säljarens angivna garanti varken påverkar eller förminskar konsumenternas rättigheter  enligt tillämplig lagstiftning när det gäller olämplig kvalitet eller service av varorna.
  5. Säljaren erbjuder inte garantiservicetjänster för varan, utan hänvisar Köparen till varje  specifika garantiserviceavdelning
  6. I sådana fall, som i kraft av lagen föreskriver en specifik hållbarhet för ett specifikt  föremål, är Säljaren skyldig till att sälja en sådan produkt till Köparen på ett sådant sätt  att hen verkligen har en möjlighet att använda en sådan vara tills slutet av  användningsperioden.
 11.  Retur- och bytesrätt 
  1. Det som fattas av en såld produkt repareras, en defekt vara byts ut och returneras  baserat på Finlands Skyldighetslagstiftning.
  2. Om Köparen vill returnera varan i de fall som anges i avsnitt 11.1, skall Köparen vända sig  till Säljaren och lämna in en skriftlig begäran på returnering av vara. Detta skall göras  enligt punkt 4.2, under Villkor.
  3. I samband med returnering av produkt, behövs följande villkor följas:
   1. varan som ska returneras måste vara i den korrekta originalförpackningen  (denna punkt gäller ej vid returnering av en defekt vara);
   2. varan får ej ha skadats av Köparen;
   3. varans försäljningsbara utséende skall vara bevarad (oskadad etikett, intakt  skyddsplast osv. Denna punkt gäller ej vid returnering av en defekt vara);
   4. varan som ska returneras måste vara i samma förpackning som den var när det  mottogs;
   5.  i samband med returnering av vara måste ett köpbevis uppvisas och en skriftlig  begäran om retur av vara.
  4.  Säljaren har rätt till att neka mottagning av Köparens returnerade vara om Köparen  inte följer återlämingsordningen som anges i detta avsnitt.
  5.  Köparen kan själv lämna in varan som ska returneras, till Säljarens fysiska butik under  märkta öppettider eller skicka den med den valda budtjänst. Om varorna returneras i  enlighet med punkt 4.1.2, står Köparen för varans returkostnader. Om en fel och/eller  defekt vara returneras, är Säljaren skyldig att ta emot varan och byta ut den till en  liknande produkt. Om Säljaren inte har en liknande produkt, måste hen återbetala  pengarna som Köparen har betalat för produkten/erna.
  6. Varans returnering och byte sker i enlighet med Finlands lagstiftning och enligt vår  onlinebutiks regler för retur och byte.
  7. Pengarna för den returnerade varan återbetalas via banköverföring och endast till  betalarens bankkonto, senast 30 dagar från att vi har mottagit returanmälan och under  förutsättning att du har returnerat varorna inom samma tidsgräns.
 12. Sekretesspolicy
  1. När köparen gör en beställning måste köparen lämna in personuppgifter com hjälper  Säljaren att identifiera köparen, leverera beställningen och vid behov kontakta köparen  för ytterligare information eller (vid köparens samtycke) använda nämna  personuppgifter för direkt marknadsföring.
  2. Genom att göra en Beställning, samtycker Köparen till att det skickas notiser till hens  e-postadress och telefonnummer, vilket är nödvändigt för att slutföra beställningen.
  3. En Köpare som inte vill ha sin e-postadress eller telefonnummer för avsikt av  mottagande av marknadsföring, måste meddela detta till Säljaren.
  4. Säljaren garanterar att personuppgifterna som angetts av Köparen endast behandlas  vid köp av produkter från Säljaren och för direkt marknadsföring (såvida Köparen  meddelar i den ordning som anges i avsnitt 12.3, att hen inte vill använda sina  personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.). Säljaren åtar sig att avstå från att  dela med Köparens personuppgifter till obehöriga personer, förutom Säljarens  affärspartners, som tillhandahåller tjänster relaterade till leveransen av varorna eller  andra andra behov för Köparens Beställning. I alla andra fall kan Köparens  personuppgifter endas delas med i den ordning som föreskrivs i Finlands lagar.
  5. Personuppgifter som Köparen använder att utföra bankbestämmelser, från credit- eller  debitkonton till Säljaren via banksystemet, behandlas säkert med SSL-certifikat (eng.  Secure Socket Layer). Det enda som har ansvaret för dessa personuppgifter är banken  vars tjänster Köparen använder.
  6. Köparen har som registrerad rätt att få information om hur hens personuppgifter  hanteras, ändra, ta bort eller vägra till hantering av personuppgifter.
  7. För att köparen ska ha en möjlighet att göra inköp i en fullfjädrad onlinebutik kommer  Säljaren att skriva in information i datorn (enheten) – cookies. Uppgifterna används av
   Säljaren för att autentisera köparen som en tidigare onlienbutiks besökare, för att lagra  information om varan i kundvagnen, för att samla in data om antalet besök på  webbplatsen. Köparen har möjlighet att kontrollera vilken information (cookies)  Säljaren har angett och ha kan ta bort några eller alla medföljande cookies. Köparen har  också rätt att inte samtycka till att information (coookies) som skrivs in och används på  hens dator (enhet). I sådana fall kanske vissa funktioner i onlinebutiken inte är  tillgängliga för Köparen. Genom att acceptera villkoren godkänner Köparen att  information skickas in till hens dator (enhet). Detta samtycke kan återkallas när som  helst av Köparen genom att ändra dess webbläsarinställningar eller genom att  kontakta Säljaren.
  8. Varje begäran eller bestämmelse som rör behandling av personuppgifter ska göras  skriftligt av Köparen till Säljaren. Efter mottagande av en sådan begäran eller  bestämmelse från Köparen ska Säljaren skicka ett skriftligt svar till Köparen inom 30  (trettio) kalenderdagar.
  9. Om Köparen inte samtycker till sekretesspolicyn som anges i detta avsnitt av Villkoren,  kommer hen att förlora rätten att använda onlinebutiktjänsterna.
 13. Ansvar 
  1. Köparen ansvarar fullständigt för riktigheten av den information som skickats in. Om  Köparen inte anger fullständiga personuppgifter, ansvarar Säljaren inte för  konsekvenser och har rätten att begära att Köparen kompenserar för orsakad skada.
  2. Köparen ansvarar för aktionen när hen använder onlinebutiken.
  3. Säljaren befrias från allt ansvar vid skada som orsakas av att Köparen inte har följt  Säljarens rekommendationer och har misslyckats med sina egna skyldigheter och inte  heller läst igenom dessa Villkor trots att möjlighet ges.
  4. Om Säljarens onlinebutik innehåller referenser till andra företag, organisationer eller  personer på internet, ansvarar Säljaren inte för informationen eller aktiviteterna som  utförs på dem, hen hanterar heller inte eller övervakar dessa sidor eller företag och inte  heller personer.
  5. Säljaren ansvarar inte för Köparens och Säljarens affärspartners vars tjänster Köparen  beställer, i enlighet med kraven i ansvarsfördelningen.
  6. Den skyldige parten kommer att ersätta för direkta skador på den andre parten.
 14. Slutvillkor
  1. Dessa villkor är baserade på Finland lagstiftning.
  2. Varje förhållande som uppstår enligt dessa regler ska regleras av Finlands lagar.
  3. Alla oenigheter som följer av att dessa villkor ska följas, löses genom förhandling. Om  ingen lösning uppnås, ska oenigheterna lösas i enlighet med Finlands lagstiftelse.